Điều lệ Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt      

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hiệp hội 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hiệp hội 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội   

Công văn của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thành lập Hiệp hội