Hiệp hội chủ hàng Việt Nam
Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa hoặc các lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
Hiệp hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng nhằm mục đích giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu; duy trì, tăng cường, phát triển mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa các hội viên; liên kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong các vấn đề liên quan tới hàng hóa.

www.vietnamshippers.vn
vnsc@vietnamshippers.vn