2021

Thời gian Nội dung
2021-01-12 Tham dự Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2020
2021-03-23 Hội thảo Thương mại Việt Nam – Canada
2021-04-20 Hội thảo Cải cách môi trường kinh doanh
2021-05-21 Tham dự Đại hội & Hiệp hội doanh nghệp dịch vụ logictics VLA