Date Ref. No. Subject
2013-03-28 076-VPHH Tàu Việt Nam phục vụ vận chuyển container nội địa
2016-01-18 822-BTC-CST Thuế GTGT, thuê nhà thầu đối với phụ phí theo cước vận tải biển
2016-02-25 664-CHHVN-VTDVHH Giải quyết phụ thu CIC-CIS đối với doanh nghiệp dệt may
2016-11-04 10478-TCHQ-GSQL Chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử thực hiện khai báo hải quan
2018-03-08 1237-TCHQ-TXNK Phí CIC, DO, vệ sinh container
2019-04-26 50-CHHVN-VTDVHH Indonesia sử dụng tàu biển và dịch vụ bảo hiểm trong XNK
2019-11-01 1130-XNK-XXHH Triển khai thực hiện cơ chế REX
2020-02-13 008TI-20TB Cấm chở dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh trên 0,5%